btc
SHAPING
THE FUTURE
OF WORK
Shaping the future of work

Shaping the future of work, een primeur voor België en Europa
 

  •  Eerste grondige studie van de Belgische arbeidsmarkt tot 2030
  •  Evoluties voor België, de 3 gewesten, 16 bedrijfssectoren en 75 jobprofielen
  •  Kwantitatieve en kwalitatieve prognose
  •  Jobverlies, -winst en -evolutie
  •  Aantal vacatures en werkloosheid per gewest, sector en profiel
  •  Instroom en uitstroom van werkenden
  •  Kloof tussen vraag en aanbod

4 500 000
werkenden

zullen hun digitale
en aanverwante skills
moeten aanscherpen

584 000
vacatures

zullen zonder maatregelen
tegen 2030 niet ingevuld geraken

310 000
werkenden en werklozen

hebben tegen 2030
omscholing nodig om
hen een duurzame job
te garanderen
Laten we samen de 4 strategieën uitwerken en uitvoeren.
Agoria nodigt iedereen uit om deel te nemen aan Be the change, een programma met debatten, workshops, opleidingen, sectorinitiatieven, impactopvolging en meer.
 
Lees meer over Be the change >

In de toekomst zal de ideale kandidaat het resultaat zijn van 'co-creatie' : de onderneming zal duidelijke trajecten moeten aanreiken waardoor de kandidaat kan evolueren, terwijl de kandidaat bereid zal moeten zijn om tijd te investeren!

Jeroen Franssen - Lead Expert Talent en Arbeidsmarkt
De positieve vooruitzichten van onze studie zorgen voor een gunstig klimaat om doeltreffende maatregelen te nemen.
Zo zullen we de evolutie van vaardigheden, die opgelegd wordt door de digitalisering, kunnen bevorderen.
Bart Steukers - Director, Project Manager Shaping the future of work
Geen enkele sector van de Belgische economie zal aan de
gevolgen van de digitalisering ontsnappen. Maar de impact zal voor elke sector anders zijn. Hoe groot
precies, dat weten we nu al dankzij deze studie.
Patrick Slaets - Chief data analist
Het team van de toekomst bestaat uit collega's, maar ook uit robots en cobots.
Mieke Vermeiren - Chief Expert Talent en Arbeidsmarkt

4 STRATEGIEËN VOOR EEN DUURZAME ARBEIDSMARKT

en 20 actiedomeinen

 
UPGRADING van de skills van alle medewerkers
 
STRATEGIE
De digitalisering en economische dynamiek zullen een impact hebben op de inhoud van vrijwel elke job, op alle niveaus. Het gemiddelde gewenste niveau van digitale competenties neemt overal toe en ook het gewenste niveau van algemene vaardigheden komt hoger te liggen.
 
ACTIEDOMEIN
1. Proactief upgraden van digitale en bijhorende skills van werkenden

OMSCHOLING van werkenden en werklozen
 
STRATEGIE
310 000 werkenden (werkenden of werklozen) moeten tegen 2030 omgeschoold worden, om ze in een duurzame job aan de slag te kunnen houden of te brengen. Sommige mensen (150 000) zullen een matige omscholing van 2 tot 6 maanden nodig hebben, voor andere werkenden (160 000) is een intensieve omscholing van 6 tot 18 maanden noodzakelijk
 
ACTIEDOMEINEN
2. Gericht communiceren over opportuniteiten op de arbeidsmarkt
3. Uitwerken van professionele omscholingsprogramma’s voor werklozen
4. Lanceren van omscholingsprogramma’s voor jobprofielen in gevaar
5. Vergemakkelijken van interregionale mobiliteit
6. Flexibeler maken van de arbeidsmarkt en aanpassen van de sociale zekerheid zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een duurzame job

ACTIVERING

STRATEGIE
584 000 vacatures zullen niet ingevuld geraken in 2030 als we niet de nodige maatregelen nemen. Om aan die grote vraag naar werkenden te kunnen voldoen, moeten zoveel mogelijk mensen geactiveerd worden. De analyse uit Shaping the future of work geeft aan dat activering 268 000 vacatures kan invullen. Agoria stelt 4 categorieën van activeringsmaatregelen voor

ACTIEDOMEINEN
I
Niet-werkenden activeren
om 193 000 vacatures in te
vullen

7. Groter maken van het financiële verschil tussen werken en niet werken
8. Vergemakkelijken van de combinatie werk-privéleven
9. Verhogen van de Inzetbaarheid van laaggeschoolden door technologie
10. Verbeteren van de toegang tot arbeid voor mensen met een migratieachtergrond
11. De werkomstandigheden van 55+ aanpassen en hun verloning minder afhankelijk maken van hun anciënniteit en meer van hun marktwaarde
12. Het systeem van brugpensioen versneld laten uitdoven
II
Economische migratie
aanwakkeren om 29 000
vacatures in te vullen

13. Aantrekken van economische migranten voor specifieke knelpuntjobs
III
Meer en/of langer werken 
om 15 000 vacatures
in te vullen

14. Incentives om meer en/of langer te werken
15. Het opnemen van specifieke rollen, zoals coaching/training, aan het einde van de carriere stimuleren
IV
Studietrajecten en studiekeuze beter
op de arbeidsvraag
afstemmen om 31 000
vacatures in te vullen

16. Studenten beter informeren over de evoluties op de arbeidsmarkt
17. Financiële en andere mechanismes introduceren om jongeren aan te zetten tot toekomstgerichte studiekeuze
18. Verhogen van het budget voor STEM-studietrajecten
19. Digitale en aanverwante vaardigheden een prominentere plek geven in alle studierichtingen

PRODUCTIVITEIT verhogen
 
STRATEGIE
Productiviteitsverhoging voorkomt de vraag naar 208 000 extra jobs
 
ACTIEDOMEIN
20. De arbeidsvraag verminderen door versnelde digitalisering in onderwijs, gezondheid en diensten
Geen enkele sector van de Belgische economie zal aan de
gevolgen van de digitalisering ontsnappen.
Maar de impact zal voor elke sector anders zijn.
Hoe groot precies, dat weten we nu al dankzij deze studie
Patrick Slaets - Chief Data Analist
De positieve vooruitzichten van onze studie zorgen voor een gunstig klimaat om doeltreffende maatregelen te nemen.
Zo zullen we de evolutie van vaardigheden, die opgelegd wordt door de digitalisering, kunnen bevorderen.
Bart Steukers - Director, Project Manager Shaping the future of work
In de toekomst zal de ideale kandidaat het resultaat zijn van 'co-creatie' : de onderneming zal duidelijke trajecten moeten aanreiken waardoor de kandidaat kan evolueren, terwijl de kandidaat bereid zal moeten zijn om tijd te investeren!
Jeroen Franssen - Lead Expert Talent en Arbeidsmarkt
Het team van de toekomst bestaat uit collega's, maar ook uit robots en cobots.
Mieke Vermeiren - Chief Expert Talent en Arbeidsmarkt